IKT-samordning i KS-regi - KommIT

Skrevet av AHS10 .

I desse dager får landets kommuner faktura pålydande ca. 1 kr pr innbyggar for å delta i Kommunens sentralforbund sitt nye organ: Program for IKT-samordning i kommunesektoren - KommIT. Ålesund kommune meiner at KS som medlemsorganisasjon basert på frivillighet ikkje har mulighet til å pålegge kommunene IKT-samordning, og denne modellen derfor er eit dårleg val.  

Staten har både rett og plikt til å styre kommunesektoren og kan pålegge kommunene å ta ibruk spesifikke IT-løysinger om det er nødvendig eller ønskeleg. Dei har også oppretta eit direktorat, DiFi, som har denne rolla i offentleg sektor forøvrig. Då er det etter vårt syn unødig tungvint å lage spleiselag mellom KS og stat for å finansiere det som i første omgang er utvikling av standard IT-komponentar til bruk i offentleg sektor.

Ålesund kommune har derfor i første omgang valt å ikkje delta i KommIT. 

Les pdfÅlesund sitt høyringssvar på KommIT og pdfKS sitt brev med grunngjeving av faktura