Telecom Revy: Tilskudd til mer bredbånd

Skrevet av AHS10 .

Mange steder er det ikke realistisk å få verken fiber eller annet høyhastighetsbredbånd frem til døra. Men nå er en ny støtteordning for utbygging av bredbånd på trappene. Skriver PT-direktør Torstein Olsen (bildet) om den nye ordningen.

Av Arne Joramo

Utbygging av fiber er i kraftig vekst, men likevel er det flere steder i landet der investorer ikke finner det
regningssvarende å bygge ut verken fiber eller annen type bredbåndsteknologi. For slike tilfeller har regjeringen nylig opprettet en tilskuddsordning for utbygging eller forbedring av bredbåndslinjer.

Vi i Post- og teletilsynet (PT) skal forvalte ordningen og håper på en rekke søknader fra hele landet.
De 200 mill. kronene for 2014 skal bidra til at alle husstander får tilbud om bredbånd av grunnleggende god kvalitet. Dette vil altså si at det ikke bare er bygging av fiber man kan søke om, for det er ikke realistisk alle steder. Man kan også søke om tilskudd for å øke kapasiteten i allerede eksisterende bredbånd i områder hvor det ikke kan ventes å komme nye kommersielle tilbud de nærmeste årene.

Tilskuddsordningen erstatter en tidligere ordning med rammetildeling fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) til fylkeskommunene. Det er bredbåndseksperter i PT som skal vurdere søknadene og forvalte ordningen etter at fylkeskommunene selv har behandlet og rangert søknadene fra eget fylke. Det er en oppgave vi ser frem til med respekt.

Selve tilskuddsordningen

Støtteordningen skal finansiere bredbåndsutbygging i områder hvor de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut bredbånd. Den skal også sikre at midlene brukes på en måte som utnytter samfunnets ressurser på en mest mulig effektiv måte.

Rammene for ordningen:

1. Et eget regelverk for utlysning, anbudsprosesser og rapporteringskrav er utarbeidet. Bruken av midlene skal være i tråd med regler for offentlig støtte og annet relevant regelverk, blant annet statlige bestemmelser om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger. Ordningen skal notifiseres til EFTAs Overvåkningsorgan (ESA), slik at alle søknader og ordningen i seg selv behandles etter det regelverket Norge må følge i slike saker.

2. EUs retningslinjer for bredbåndsstøtte må følges. I bredbåndsnett som bygges med støtte, skal eieren tilby andre aktører tilgang til nettet på grossistnivå.

3. Ordningen skal være teknologinøytral. Det betyr blant annet at både mobile, trådløse og faste
bredbåndstilknytninger kan være aktuelle for støtte.

Hvem kan søke om midler?

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler, og får rollen som prosjekteier. Alle søknader må sendes fylkeskommunene for vurdering, før de sendes til oss i PT for endelig avgjørelse. Vi vurderer prosjektene opp mot evalueringskriteriene og den totale budsjettrammen, som altså er ca. 200 mill. kr. i 2014. PT må se hele landet under ett og derfor kan det hende at vi får en situasjon hvor de tre høyest prioriterte tiltakene i ett fylke får støtte, mens førsteprioriteten i et annet fylke, med allerede god dekning, ikke får støtte.

Godkjente prosjekter skal deretter legges ut på anbud av prosjekteier (dvs. kommune/fylkeskommune) og
kommersielle aktører oppfordres til å legge inn tilbud på utbyggingen.

Evalueringskriterier for tildeling av bredbåndsstøtte

Når vi i PT tildeler midler, vil prosjektene bli vurdert utfra disse kriteriene:

1. Hvor mange husstander som får et tilbud om bredbånd med grunnleggende god kvalitet (i såkalte «hvite områder», dvs. områder helt uten bredbånd)
2. Kostnadseffektiviteten i prosjektet
3. Lokal medfinansiering
4. Plan for bærekraftig drift etter at utbyggingen er gjennomført
5. Bedring av eksisterende bredbåndstilbud (i såkalte «grå områder», dvs. områder med begrensede kommersielle tilbud om bredbånd )
6. Betydning for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere, næringsliv og besøkende

Det legges opp til én utlysning av hele budsjettrammen i 2014, men ordningen må først godkjennes av ESA før midler kan utbetales. Vi i PT er klare, og ser frem til å bidra til at enda flere kan få mer og bedre bredbånd i årene framover.

Telecom Revy, 24.1.2014

eKommune Sunnmøre: Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Skodje, Sula, Ørskog, Ålesund